Bibliografia sobre Joan Vinyoli

DOLÇ, Miquel, "Poeta solo poeta. La «Poesía Completa» de Joan Vinyoli", La Vanguardia (26-VI-1975). p. 51

ESPINÀS, Josep M., "La fiesta del libro. Otro año, otros libros", Destino, núm. 1341 (20-IV-1963). ps. 58-60 

ESPRIU, Salvador, "Nota sobre l'obra de Joan Vinyoli", dins J. VINYOLI, Poesia Completa 1937-1975, Ariel, Barcelona, 1975, ps. 407-409. [Datat l'octubre de 1948 i recollit inicialment a Evocació de Rosselló-Porcel i altres notes, J. Horta, ed., Barcelona, 1957. ps. 29-32] 
"Obra poètica de Joan Vinyoli", dins J. VINYOLI, Poesia Completa 1937-1975, op. cit., ps. 422-426 [Publicat dins Presència, núm. 14 (10-VII-.1965)] 

FALCON, Yolanda, "Any Vinyoli", Hora Nova (2-IX-2014), p.20

FAULÍ, Josep, "El Vinyoli de la «negra nit»", Diario de Barcelona (6-III-1971), p. 13 
"L'embat tenuíssim de Joan Vinyoli", Diario de Barcelona (2-XI-1975)
"Joan Vinyoli, Cercles, última aportación", La Vanguardia (23-VIII-1979), p. 22 

FERRATÉ, Joan, "Les hores retrobades de Joan Vinyoli", Laye, núm. 19 (maig-juliol 1952), ps. 51-55. [Recollit a Dinámica de la poesía, Seix Barral, Barcelona, 1968. ps. 67-74] 

FERRATER, Gabriel, "Joan Vinyoli", Reduccions, núm. 20 (setembre 1983), ps. 77- 79. [Recollit a Papers, Cartes, paraules, a cura de J. Ferraté, Edicions deIs Quaderns Crema, Barcelona, 1986. ps. 195-198] 

FOLCH, Xavier, "La pràctica de la poesia i la poètica de Joan Vinyoli", dins Joan Vinyoli, op. cit., ps. 77-87 
"Tot és ara i res", La Vanguardia (Cultura/s, n.641, 1-X-2014), p. 3

FOLCH, X./FORMOSA, F., "Nota preliminar", dins J. VINYOLI, Noves versions de Rilke, (edició a cura de Feliu Formosa i Xavier Folch), Empúries, Barcelona, 1985, ps. 7-8

FONALLERAS, Josep M. "Ànima teva persistent d'argila. Una lectura de Sunt lacrimae rerum", El Procés V, 2014, ps. 122-123

FONT, Teresa, "Joan Vinyoli", El Procés V, 2014, ps. 86-87.

FORASTER, Manuel, "Retrats de Joan Vinyoli", La Vanguardia (Cultura/s, n.641, 1-X-2014), p. 2,4-5

FORCANO, Manuel, "Has de fer una altra vida", dins I cremo tot en cant. Actes del 1r Simposi Internacional Joan Vinyoli, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 2006, ps.237-246.

FORMOSA, Feliu, "Pròleg", dins J. VINYOLI, Antologia poètica, Tria i pròleg de Feliu Formosa, Edicions Proa, Barcelona, 1981. ps. 7-35 
"La poesia: anquilosament, estabilització o harmonització?", Al vent, núm. 45 (novembre 1981), p. 37 
"Años de lectura de Rilke", La Gaceta del Libro (1/15-VI-1984), p. 23 
"Vinyoli traductor: les Versions de Rilke", Avui (4- VII- 1984) [Lletres, III, núm. 178] 
"La «primera elegia de Duino», de Rilke: analisi d'una traducció de Joan Vinyoli", dins Joan Vinyoli, op. cit.
"La constant recerca creadora", dins I cremo tot en cant. Actes del 1r Simposi Internacional Joan Vinyoli, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 2006, ps.247-252.
"Joan Vinyoli", El Procés IX, 2018, ps. 183-184

FREIXAS Lluís, "Unitat i diversitat en la poesia de Joan Vinyoli", dins I cremo tot en cant. Actes del 1r Simposi Internacional Joan Vinyoli, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 2006, ps.253-260.
"La veu insubornable", El Punt-Avui (3-IV-2014), p. 11

FUSTER, Joan, "Victoria sobre el silencio", Tele/Exprés (16-VI- 1975), p. 5 
"Joan Teixidor i Joan Vinyoli", dins Literatura catalana contemporània, Curial, Barcelona, 1978 [1971], ps. 341- 343 
"Sobre la poesia completa de Joan Vinyoli 1937-1975", Treball (4-111-1982) 

GABANCHO, Patricia, "Homenaje a J. Vinyoli", El Noticiero Universal (24- V -1979). p. 21 
"Joan Vinyoli: 40 poema traducidos por J.A. Goytisolo, El Noticiero Universal (12-VI-1980)
"Martí i Pol i Vinyoli es confessen en cos, ànima i ànsies poètiques", Diari de Barcelona, 4-IV-1987, Mirador, p.24.

GAILLARD, Valèria, "Tot és ara Vinyoli", El Punt-Avui (4-VII-2014), pp.1 i 32-33

GARCíA, Antón, "Joan Vinyoli", pròleg a l'antologia de traduccions a l'asturià Xuegos p'apostalgar la muerte, pp. 11-17, Selecció, traducció i pròleg d'Antón García, Ed. Saltadera, 2015, Uviéu.

GEISLER, Eberhard, "Dins el comiat, l'inici. La poesia de Joan Vinyoli", dins Joan Vinyoli i la poètica postsimbolista, L'Avenç, Barcelona, 2016, ps. 132-145.

GIMFERRER, Pere, "La poesía última de Joan Vinyoli", Destino, núm. 1742 (20-11-1971), p. 27 
"Ara que és tard de Joan Vinyoli", Destino, núm. 1958 (12- IV -1975), p. 45 
"Joan Vinyoli reunido", Destino, núm. 1976 (14-VllI- 1975), p. 36 
"Encara les paraules", Destino