07. Branques

14. Branques - Poema

Per entendre el poema

 1. Relacioneu els substantius concrets de l’esquerra amb els abstractes de la dreta. És possible que us facin adonar d’alguna idea essencial per entendre el poema:

  Branca
  Bosc
  Alzina,
      VIDA
  Flor
  Heura
  Fulla
  Destral
                                                                MORT
  Boscater
  Fred
  Por
  Silenci

 2. Assageu el tema del poema. Us pot ser d’utilitat començar fent la paràfrasi dels versos o de les estrofes.
 3. Tot seguit, expliqueu les metàfores següents (són les claus de l’entrellat!): "som branques del mateix bosc", "flors noves", "l’heura silenciosa que apaga la fressa de passos", "la destral del boscater".

Per jugar amb el poema

El joc literari que us proposem consisteix en construir un conte breu a partir dels substantius de l’exercici anterior. El protagonista ha de ser forçosament La Vida i l’antagonista La Mort