Any 1929

Escriu els primers poemes que es conserven: "Fredor" i "A dintre i a fora", de to pietós.